• Fri frakt inom Sverige på alla ordrar
 • Alla kunder som handlar får välja en gratisvara i avdelningen Gratisvara
valkomen

Personuppgiftspolicy

Senast uppdaterad: 2018-05-23

1.    Vi är måna om din personliga integritet

SVHH AB ansvarar för all personlig information som du förser oss med. För SVHH AB är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg vid besök på vår hemsida och din personliga integritet är en viktig angelägenhet som vi särskilt beaktar i alla våra affärsprocesser.

För att du ska kunna utnyttja våra tjänster behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

2.    SVHH AB är personuppgiftsansvarig

SVHH AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår hemsida och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Som personuppgiftsansvarig tar SVHH AB ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in eller får ta del av vid köp, när du prenumererar på nyhetsbrev eller skapar ett personligt konto på SVHH AB.

SVHH AB:s kontaktuppgifter är följande.

SVHH AB
Pershyttan Björklunda 184, 713 91 Nora
E-post:svhh@telia.com

Organisationsnummer: 556098-8643
Momsregistreringsnummer: [556098-8643]

3.    Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation och kommentarer vid beställningar. När du kontaktar oss med frågor eller synpunkter kan datum för kontakt och ärende noteras. Vid en eventuell återbetalning kan uppgifter om bank och kontonummer komma att samlas in i de fall din betalning skett direkt till SVHH AB:s bankgiro eller affärskonto. Vi kan själva komma att samla in finansiell information och information om dina köpvanor hos oss. Se mer under avsnitt 4 nedan.

4.    För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Behandling med stöd av ditt samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att SVHH AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta SVHH AB. I sådant fall kommer SVHH AB inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du samtyckt till. Se vidare under avsnitt 9 nedan.

Behandling för att fullgöra våra åtaganden mot dig

Dina personuppgifter används av SVHH AB för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, avisera paketleverans via SMS, samt besvara dina frågor/synpunkter om exempelvis produkter, leveranstid, dröjsmål med betalningar. Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

Behandling som är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen

Dina uppgifter lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Det innebär att vi, med beaktande av våra kommersiella intressen, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via olika typer av informations- och marknadsföringskanaler. För att kunna ge dig personliga och relevanta erbjudanden och information kan vi även komma att följa dina köpvanor när du besöker vår hemsida. Du har givetvis möjlighet att när som helst meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Se vidare under avsnitt 9 nedan.

För bokföringsändamål kommer SVHH AB att behandla uppgifter om den transaktion som skett mellan SVHH AB och dig som köpare av en vara. Av den anledningen kommer SVHH AB att hantera ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress samt produktnamn och pris samt inköps- och leveransdag.

SVHH AB behandlar personuppgifter om dig som är representant för ett företag som i sin tur är kund hos SVHH AB, för att fullgöra våra åtaganden mot kunden och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan exempelvis handla om att leverera varor till kunden eller avisera paketleverans via SMS. Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till kunden kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med kunden.

5.    Hur använder vi dina uppgifter?

För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlades in kan dina personuppgifter komma att registreras, innehas (lagras), användas och överföras till våra samarbetspartners eller underleverantörer till oss enligt vad som anges nedan.

Vi använder cookies och andra verktyg för webbanalys, exempelvis Google Analytics, för att automatiskt samla in information om dig när du använder SVHH AB:s hemsidor och leverera en bättre upplevelse på SVHH AB:s hemsidor. Uppgifter vi samlar in automatiskt inkluderar exempelvis inställningar och val du gör då du använder webbshoppen på SVHH AB:s hemsidor.

För mer information om cookies och hur du kan påverka användningen av cookies, klicka här.

Dina personuppgifter lagras primärt i Sverige och EES-området. Genom t.ex. Google Analytics överförs uppgifter rörande ditt besök på vår hemsida även till Google i USA i syfte att samla in webbstatistik, för vidare information se vår information om cookies ovan. Dina uppgifter lagras bara så länge som det krävs för att utföra våra tjänster (exempelvis fullgöra ett avtal med dig eller tillhandahålla nyhetsbrev) eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

6.    Till vem överför vi dina uppgifter?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra affärspartners som behandlar personuppgifter för SVHH AB:s räkning för de syften som beskrivs i den här personuppgiftspolicyn och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enligt SVHH AB:s instruktioner. Vi kräver vidare att våra affärspartners använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid när de fullgjort sitt uppdrag.

Om dina uppgifter överförs till tredje land (exempelvis USA) säkerställer vi att någon av följande rättsliga säkerhetsåtgärder tillämpas: beslut om att ett land säkerställer en adekvat skyddsnivå, Privacy Shield mellan EU och USA, standardavtalsklausuler eller ditt samtycke. Uppgifter överförs aldrig till tredje land utan någon av dessa säkerhetsåtgärder.

För att kunna upprätthålla en hög servicegrad kommer uppgifterna att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss. Det innebär, exempelvis,

 • att dina uppgifter lagras hos våra leverantörer av IT-tjänster,
 • att vi vidarebefordrar personuppgifter till leverantörer och speditörer i samband med leveranser,
 • att tryckerier kan få dina adressuppgifter för printning av dina adressuppgifter vid utskick av postala kunderbjudanden,
 • att vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysningsföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran,
 • att uppgifter om ditt besök på vår webbsida överförs till Google i USA genom Google Analytics, uppgifter om skyddsåtgärder finns på support.google.com,
 • att personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata SVHH AB:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, och
 • att vi kan komma att dela din information till en potentiell köpare eller säljare om vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar. Vid ett förvärv av SVHH AB eller dess tillgångar kan dina personuppgifter komma att överföras till tredje part.

Utöver vad som anges ovan förmedlar/säljer/byter vi aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför SVHH AB.

7.    Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som behandlas för att möjliggöra för dig att ha kontakt med oss via telefon, e-post, sms med oss sparas så länge du har konto eller i ett år om du inte har konto.

Personuppgifter som SVHH AB behandlar i syfte att administrera ditt konto och de tjänster som tillgängliggörs genom kontot, eller för att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. uppfylla fel- eller dröjsmålsansvar, behandlas så länge du har ett registrerat konto hos SVHH AB..

De personuppgifter som SVHH AB behandlar för marknadsföringsändamål behandlas så länge du ger ditt samtycke till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, se avsnitt 9 nedan.

Personuppgifter som SVHH AB behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år efter transaktionen i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

 8.    Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt dina personuppgifter.

9.    Rätten till dina personuppgifter

 • Rättelse, tillägg eller radering– Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och SVHH AB (t.ex. Obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för SVHH AB att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.
 • Begränsning av behandling och dataportabilitet– Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina Personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Förfrågningar och klagomål – Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna Personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss (för kontaktuppgifter, se avsnitt 2 ovan).

Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina Personuppgifter på bästa möjliga sätt. Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.